menu

Oglasi

Nekretnine Tekućica

Namjena:
Kuća i dvorište

Opis:
Nekretnina ukupne površine 6954m2, K.č.br. 1053/1, I-Bara II-stambeni objekat, u naravi njiva 3. klase pov. 6.392 m2, dvorište pov. 500 m2 i stambeni objekat pov. 62 m2, ukupne pov. 6.954 m2, upisana u zk.ul.br. 790 k.o. Tekućica, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti broj 853/2 k.o. Tekućica

Adresa:
Tekućica bb

Telefon:
tel: 055/233-300; faks: 055/233-302

Fotografije:

Copyright © Bobar Banka 2021. All rights reserved.